( Toto bylo odsouhlaseno ve starém RK - dnes je to již jaksi bezpředmětné )

Závazná interní pravidla pro nakládání s majetkem a předměty  --- dodatek stanov--

1) Každý předmět, přístroj nebo věc kterou přinese každý s členů do radioklubu a poskytne ho do užívání ostatním, zůstává za každých okolností jeho majetkem.

I při případném odchodu z RK sám rozhodne zdali si předmět odnese, nebo ho ponechá.

2) Při případném zakoupení společné věci, bude vypracována upřesňující smlouva mezi účastníky.

3) Při případné stavbě VKV pracoviště, stožáru, boudy a podobně, opět písemná smlouva o tom kdo do toho co vloží (finance, předměty, práci) a jaký bude jeho majetkový a užívací vztah.

4) Společný majetek tvoří:

a) Předměty které zbyly po našem odchodu z KQH, pokud se nejedná o majetek členů podle bodu 1).

b) Předměty které dostal RK jako celek darem.

c) Nájemní smlouva na klubovnu.

Na společný majetek vypracuje pani pokladní inventurní seznam.

Ostatní bude považováno za majetek některého z členů

Vynaložená práce: Vynaloženou práci pro radioklub v klubovně a při závodech na kótách nelze dodatečně nikomu proplatit nebo vrátit. Je však nutno k ní přihlížet a pokud by to bylo v možnostech RK tak jí částečně kompenzovat.

Vynaložená práce na stavebních akcích dle bodu 3) bude předmětem smlouvy.

Závěrečné ustanovení : 

Tyto zásady byly schváleny členskou schůzí dne 15.08.2005 na Hvězdárně. Členská schůze odsouhlasila, že při jednání o majetkových záležitostech dle shora uvedeného textu se musí postupovat citlivě dodržovat zásady Hamspiritu, Občanského zákoníku, Zákoníku práce a dobrých mravů.